Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.smolarcuk.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.smolarcuk.cz je Smolarčuková Marcela, 1.máje 1839, Frýdek-Místek 738 01, IČ: 06776914.


II. Objednání zboží

Každá objednávka, podaná prostřednictvím elektronického obchodu www.smolarcuk.cz, je ZÁVAZNÁ. K objednání vybraného zboží musí kupující dané zboží nejprve vložit do nákupního košíku. Dalším krokem, je vyplnění povinných kontaktních údajů a poté odeslání objednávky, čímž kupující stvrzuje, že se seznámil a SOUHLASÍ s platnými OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce musí být pravdivé a přesné. Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky. Při odeslání objednaného zboží prodávající zašle kupujícímu potvrzení o odeslání emailem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující se ZAVAZUJE odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. V případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Změna, nebo storno již provedené objednávky, je možná jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu prodávajícího a to pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Při objednávání neskladového zboží si vyhrazujeme právo na 100% zálohu.

Příjem objednávek je uskutečňován :

• objednání přes tento e-shop
• e-mailem: 24 hodin denně na adrese zc.kucraloms@ykvandejbo
• telefonicky: Po - Pá v době od 8:00 do 15:00 hod
• písemně na naši adresu

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem, je objednávka expedována nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí. V případě, že objednané zboží není skladem, bude zákazník e-mailem informován o nejbližším možném termínu expedice.


III. Ceny, platební podmínky, fakturace

Všechny uvedené ceny jsou platné POUZE pro internetový prodej a pro objednávky uskutečněné podle II. bodu obchodních podmínek.

Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou konečné a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti. Upozorňujeme, že NEJSME plátci DPH a z důvodů BEZHOTOVOSTNÍCH plateb (platba pouze dobírkou, nebo předem - převodem na náš účet) nezapadáme pod povinnost být registrování do systému EET.

Fakturované zboží zůstává majetkem firmy Smolarčuková Marcela až do úplného uhrazení fakturované částky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Způsoby úhrady objednaného a dodaného zboží:


• dobírkou
• bezhotovostně bankovním převodem na základě zaslané zálohové faktury. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.

 

IV. Způsob dodání zboží

Zboží bude odesláno službou České pošty, nebo přepravní službou - PPL/DPD. Není-li možno objednávku vyexpedovat celou najednou, bude expedována po částech v závislosti na termínech dodání zboží, není-li v objednávce písemně dohodnuto jinak. Přepravní služba PPL/DPD doručuje zásilku druhý pracovní den po odeslání a je za ni možné zaplatit i platební kartou - nutno uvést v objednávce.

Ceny poštovného včetně balného:

Dopravce Cena Váha od Váha do
Česká pošta 105 Kč 0.00 Kg 1.99 kg
Česká pošta - na poštu 145 Kč 0.00 Kg 4.99 kg
PPL 100 Kč 0.00 Kg 4.99 kg
PPL 130 Kč 5.00 Kg 19.99 Kg
PPL 195 Kč 20.00 Kg 29.99 Kg
PPL 340 Kč 30.00 Kg 39.99 Kg
PPL 470 Kč 40.00 Kg 50.00 Kg


Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav doručené zásilky. V případě, že zjistí mechanické poškození obalu zásilky (pomačkaný, potrhaný, promočený), je povinen zkontrolovat stav zboží a s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Jakékoliv pozdější reklamace, vztahující se k poškození zboží při přepravě, NEBUDOU UZNÁNY!


V. Záruční doba, reklamace

Záruční doba u finálních výrobků činí 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba 24 měsíců od zakoupení se vztahuje na závady, které vzniknou prokazatelně vadou materiálu nebo výrobku.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.

Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. K posouzení reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží, kopii faktury, reklamační protokol (dopis) s popisem závady, zákaznickým číslem - pokud mu bylo přiděleno, jménem, kompletní adresou, telefonem a číslem účtu pro případ vrácení peněz. Při přepravě musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Pokud zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, NEBUDE akceptováno jako reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

• zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s běžným užitím
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci
• poškozením přírodními živly, či násilným poškozením
• poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užívání
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu

Pokud jste reklamaci projednali předem telefonicky, nebo osobně s některým našim pracovníkem, uveďte prosím jeho jméno a datum projednání. V případě vracení peněz se částka poukazuje VÝHRADNĚ na bankovní účet. Bude-li požadováno vrácení peněz složenkou, bude z vracené částky odečten manipulační poplatek 100,- Kč.

Zboží nesprávně objednané kupujícím NELZE uplatnit jako reklamaci.


VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto svého práva, musí nepoškozené zboží v nepoškozeném původním obalu včetně návodů, bez známek užívání, nebo opotřebování, poslat zpět do 14 dnů (rozhodující je datum odeslání).

Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu SNÍŽENOU o dopravné a další prokazatelné náklady, které musí kupujícímu řádně vyčíslit. Dopravné placené zákazníkem při vracení zboží prodávající NEUHRAZUJE.

Odstoupit od smlouvy NELZE v případě dodávky zboží na objednávku, upraveného podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

• Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu zc.kucraloms@ykvandejbo.
• Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
• Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
• U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
• Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
• Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
• Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
• V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
• Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII. Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, firmě Smolarčuková Marcela, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího, nebo jeho telefonního čísla, slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní­ podmí­nky nabývají­ platnosti a účinnosti dnem 1.února 2018.

 

Přihlášení

Novinky e-mailem
Rychlý kontakt